Hos Visibility.Guru er vi et team af nørder der elsker at skabe resultater.

For os handler det om den personlige tilfredsstillelse i at eksekvere og skabe værdi. Om det så er på vores eget website eller for vores kunder.

Vi forsøger derfor også altid at være ærlige og sige hvis vi ikke tror at dit projekt kan få glæde af vores ydelser. For os handler det nemlig ikke om at putte penge i sparegrisen. Vi ved også at det er denne tillid der er vigtig for at sikre et godt samarbejde imellem os og vores kunder.

For at sikre både os og jer juridisk har vi dog fået anbefalet at lave en række handelsbetingelser der er gældende for alle der handler med os. Vi håber ikke at få brug for dem, men da de er gældende anbefaler vi alligevel at du læser dem grundigt igennem.

Vi glæder os til at samarbejde med dig.

Ejere, Visibility.Guru

 

Handelsbetingelserne for:

Visibility.Guru IVS
Fruebjergvej 3
2100 København Ø
CVR.nr. 39581663

 

§1

Definitioner og generelle betingelser

1.1 Nærværende standardbetingelser er gældende for alle leverancer fra Visibility.Guru IVS.

1.2 Standardbetingelserne er udelukkende gældende for projekter af/fra Visibility.Guru IVS og derfor ikke eventuelle leverancer fra tredjepart.

1.3. Ved ”kunde” eller bøjninger heraf forstås den juridiske person, der tildeler Visibility.Guru IVS et projekt.

1.4. Standardbetingelserne er gældende for både større og mindre opgaver indmeldt mundtligt, gennem telefon eller pr. e-mail selvom der fra disse ikke direkte henvises til standardbetingelserne.

 

§2

Aftalegrundlag

2.1. Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af serviceydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

2.2. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

 

§3

Serviceydelser

3.1. De serviceydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, udføres håndværksmæssigt korrekt og efter en høj faglig standard.

3.2. Kunden skal give Virksomheden adgang til oplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at udføre serviceydelserne.

3.3. Virksomheden er ikke ansvarlig for, at serviceydelserne opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

 

§4

Pris og betaling

4.1. Visibility.Guru IVS fakturerer i henhold til standard timepris og efter medgået tid, hvad angår mindre opgaver, hvis ikke andet er nævnt. En mindre opgave forekommer, når der ikke aftales fastpris for projektet.

4.2. Visibility.Guru IVS opererer med standard timepris. 800 kr. / time for arbejde af enhver karakter.

4.3. Visibility.Guru IVS fakturerer ved ordreafgivelse for ydelser til fast pris og månedligt bagud for timeydelser.

4.4. Regninger forfalder til betaling 7 dage efter udstedelse.

4.5. Tidsforbrug til transport, møder og relaterede udgifter, faktureres ikke med mindre, andet er aftalt.

4.6. Hvis kunden undlader at betale en faktura for serviceydelser rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 1,5 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker. Der tillægges endvidere rykkergebyrer med kr. 100,00 pr. rykker.

4.7. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for serviceydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter foregående afsnit ret til at: (i) ophæve salget af de serviceydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af serviceydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

4.8. Alle priser er angivet i danske kroner eksklusiv moms.

 

§5

Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

5.1. Virksomhedens tilbud er gældende i 30 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.

5.2. Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på serviceydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

 

§6

Rettigheder

6.1. Alle rettigheder til den det udførte arbejder tilhører kunden.

 

§7

Levering

7.1. Virksomheden leverer serviceydelser senest til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

7.2. Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af serviceydelser informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

7.3. Hvis Virksomheden undlader at levere serviceydelser senest 21 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden.

7.4. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

 

§8

Garanti

8.1 Virksomheden garanterer ikke for effekten at leverede serviceydelser.

8.2 Virksomheden fraskriver sig ansvaret for eventuelle brudte links som følge af ophørte domæner eller nye interne politikker hos tredjepart. Hertil erstatter Visibility.Guru IVS ikke de brudte links eller refunderer beløb betalt herfor

 

§9

Ansvar

9.1. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

9.2. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Virksomhedens ansvar over for kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige 50 % af det salg af serviceydelser, som Virksomheden netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Virksomheden har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

9.3. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

9.4. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består.

 

§10

Fortrolighed

10.1. Visibility.Guru IVS forpligter sig til ikke at videregive fortrolige oplysninger til tredjepart i forbindelse med udførelse af konkrete projekter og samarbejdet i øvrigt.

10.2. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

10.3. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i foregående afsnit. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

10.4. Parternes forpligtelser efter denne bestemmelse gælder under parternes samarbejde og uden tidsbegrænsning efter samarbejdets ophør uanset årsagen til ophøret.

 

§11

Behandling af personoplysninger

11.1 I forbindelse med udførelsen af arbejde for kunden (den ”dataansvarlige”) vil Visibility.Guru IVS (”databehandleren)” modtage personoplysninger fra kunden og skal behandle disse personoplysninger på vegne af kunden i henhold til de i nærværende punkt 11 angivne vilkår.

11.2 Nærværende punkt 11 omfatter alle typer personoplysninger, som Visibility.Guru IVS behandler i henhold til udførelsen af arbejde for kunden. I bilag A er specificeret genstanden for behandlingen, behandlingens karakter og formål, typen af personoplysninger og kategorierne af registrerede, som kunden overlader til Visibility.Guru IVS.

11.3 Visibility.Guru IVS må udelukkende behandle de modtagne personoplysninger på vegne af kunden samt i overensstemmelse med de til enhver tid af kunden dokumenterede instruktioner (”Instruksen”). Nærværende punkt 11 inkl. bilag udgør Instruksen. Visibility.Guru IVS skal sikre, at de overladte personoplysninger ikke benyttes til andre formål eller behandles på anden måde, herunder formål i egen eller tredjemands interesse, end hvad der fremgår af Instruksen.

11.4 Kunden og Visibility.Guru IVS kan til enhver tid aftale at ændre omfanget af nærværende punkt 11 ved at erstatte eller ændre bilag A. Enhver ændring skal ske skriftligt og må alene foretages af medarbejdere med særskildt bemyndigelse hertil.

11.5 Visibility.Guru IVS må ikke uden kundens forudgående specifikke eller generelle skriftlige godkendelse overlade behandlingen af de modtagne personoplysninger til behandling ved en underdatabehandler. I tilfælde af generel skriftlig godkendelse skal Visibility.Guru IVS underrette kunden om eventuelle planlagte ændringer vedrørende tilføjelse eller erstatning af andre databehandlere og derved give kunden mulighed for at gøre indsigelse mod sådanne ændringer. Hvor Visibility.Guru IVS gør brug af en anden databehandler i forbindelse med udførelse af specifikke behandlingsaktiviteter på vegne af kunden, pålægges denne anden databehandler de samme databeskyttelsesforpligtelser som dem, der er fastsat i nærværende punkt 11 eller et andet retligt dokument mellem kunden og Visibility.Guru IVS, gennem en kontrakt eller et andet retligt dokument i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, hvorved der navnlig stilles de fornødne garantier for, at de vil gennemføre de passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen opfylder kravene i den til enhver tid gældende persondatalovgivning. Hvis denne anden databehandler ikke opfylder sine databeskyttelsesforpligtelser, forbliver Visibility.Guru IVS fuldt ansvarlig over for kunden for opfyldelsen af denne anden databehandlers forpligtelser.

11.6 Visibility.Guru IVS må ikke foranledige eller tillade at de modtagne personoplysninger overføres til lande uden for EU/EØS, medmindre en sådan overførsel af omfattet af omfanget og formålet af personoplysninger som angivet i bilag A eller kunden har givet sit forudgående skriftlige samtykke til en sådan overførsel. Såfremt kunden har tilladt en sådan  overførsel, skal Visibility.Guru IVS sikre, at der foreligger et specifikt overførselsgrundlag for overførslen af disse oplysninger, herunder for eksempel EU Kommissionens standardkontrakter for overførsel af personoplysninger til tredjelande. Visibility.Guru IVS skal sikre sig, at kunden kan påberåbe sig bestemmelserne i en sådan standardkontrakt.

11.7 Visibility.Guru IVS skal i det omfang det er muligt bistå kunden ved opfyldelse af dennes forpligtelser ved behandling af de modtagne personoplysninger, omfattet af nærværende punkt 11 inkl. bilag, herunder ved:
a) besvarelser til registrerede ved udøvelse af disses rettigheder,
b) sikkerhedsbrud,
c) konsekvensanalyser, og
d) forudgående høringer af tilsynsmyndigheden.

11.8 Visibility.Guru IVS har krav på betaling efter medgået tid og forbrugte materialer i henhold til punkt 2 for bistand i medfør af punkt 11.7, medmindre andet skriftligt er aftalt.

11.9 Visibility.Guru IVS skal under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre, at de modtagne personoplysninger;
a) Ikke hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes,
b) Ikke kommer til uvedkommendes kendskab, både internt og eksternt,
c) Ikke misbruges, samt
d) Ikke i øvrigt behandles i strid med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

11.10 Visibility.Guru IVS skal uanset punkt 11.9 gennemføre de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som fremgår af bilag B samt aftale(r)n(e) om levering af arbejdet. Visibility.Guru IVS er dog altid forpligtet til at overholde forpligtelserne om sikkerhedsforanstaltninger i den til enhver tid gældende persondatalovgivning, uanset om disse fremgår af bilag B.

11.11 Visibility.Guru IVS skal på skriftlig anmodning stille alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise overholdelse af kravene i nærværende punkt 11 inkl. bilag, til rådighed for kunden og give mulighed for og bidrage til revisioner, herunder inspektioner, der foretages af kunden eller en anden revisor, som er bemyndiget af kunden.

11.12 Visibility.Guru IVS skal uden unødig forsinkelse underrette kunden om brud på persondatasikkerheden, der potentielt kan føre til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger behandlet for kunden.

11.13 Visibility.Guru IVS sikrer, at medarbejdere, der er autoriseret til at behandle personoplysninger, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.

11.14 Nærværende punkt 11 gælder frem til aftale(r)n(e) om levering af arbejde ophører

11.15 Visibility.Guru IVS skal på kundens opfordring eller senest i forbindelse med ophøret af aftale(r)n(e) om levering af arbejde returnerer eller slette alle modtagne personoplysninger samt kopier heraf, uanset i hvilken form og på hvilket medie disse foreligger.

11.16 I tilfælde af, at kunden eller Visibility.Guru IVS misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende punkt 11, skal den misligholdende part holde den anden part skadesløs for alle krav, sagsanlæg, omkostninger (herunder rimelige udgifter til advokatbistand), tab, ansvar, bøder, udgifter eller skader, som følge af eller tilsidesættelse af nærværende punkt 11

 

§12

Force majeure

12.1. Visibility.Guru IVS er ikke ansvarlig for skade eller mangler i projektets gennemførelse, som skyldes force majeure eller lignende forhold. Visibility.Guru IVS er således fritaget for ansvar over for kunden, såfremt Visibility.Guru IVS forhindres i at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen på grund af forhold, som Visibility.Guru IVS ikke er herre over, og som Visibility.Guru IVS ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset på aftaletidspunktet.

 

§13

Gældende lov og værneting

13.1. Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

13.2. Enhver tvist vedrørende fortolkningen af denne aftale eller tvister der opstår i forbindelse med dens indgåelse, gennemførelse eller ophør, skal endeligt og bindende for parterne afgøres ved Københavns Byret som første instans.