Handelsbetingelser

Gå tilbage til forsiden

 

Hos visibility.group er vi et team af nørder der elsker at skabe resultater.

For os handler det om den personlige tilfredsstillelse i at eksekvere og skabe værdi. Om det så er på vores eget website eller for vores kunder.

Vi forsøger derfor også altid at være ærlige og sige hvis vi ikke tror at dit projekt kan få glæde af vores ydelser. For os handler det nemlig ikke om at putte penge i sparegrisen. Vi ved også at det er denne tillid der er vigtig for at sikre et godt samarbejde imellem os og vores kunder.

For at sikre både os og jer juridisk har vi dog fået anbefalet at lave en række handelsbetingelser der er gældende for alle der handler med os. Vi håber ikke at få brug for dem, men da de er gældende anbefaler vi alligevel at du læser dem grundigt igennem.

Vi glæder os til at samarbejde med dig.

Stifter og CEO, visibility.group

Handelsbetingelser for:

visibility.group

CVR: 39581663

Else Alfelts Vej 72 A, 3. mf. 2300 København S

 

 

1.

Generelle betingelser og definition

1.a.:

Alle nævnte betingelser er til enhver tid gældende for alle ydelser, der leveres eller udføres af og/eller i samarbejde med visibility.group.

 

1.b.:

Betingelserne nævnt i dette dokument udgør sammen med øvrige indgåede aftaler enten pr. mail eller telefon det kontraktmæssige og juridiske grundlag for de forretninger, der laves med visibility.group som leverandør, medpart eller samarbejdspartner.

 

1.c.:

Når en aftale er indgået med visibility.group, kan denne kun bringes til ophør under særlige omstændigheder. Her f.eks. I forbindelse med force majeure, gensidig accept og samtykke fra begge parter eller lign. Aftaler anses som bindende, uanset om de er indgået skrifligt eller mundtligt.

 

1.d.:

De i dette dokument specificerede garantier, betingelser og bestemmelser er alene gældende fra og med publiceringsdatoen på dokumentet, alle ordrer og bestillinger lagt før denne dato er ikke omfattet af dette dokument, men alene af de mellem parterne indgåede aftaler. Her kunden og visibility.group.

 

 

 

 

 

 

2.

Betalingsbetingelser & Priser

2.a.:

Alle betalinger til visibility.group skal ske via betaling med godkendt betalingskort.

 

2.b.:

Ved køb af ydelser, projekter og alt øvrigt hos visibility.group, jo mindre andet er særskilt aftalt, skal betaling ske forud.

2.c.:

Det er kundens eget ansvar at en betaling sker inden for fristen til visibility.group. Såfremt betaling ikke sker inden for fristen, vil ordren blive sat i bero eller blive fjernet fra vort system. Ved særskilt aftale, hvor betaling mod forventning udebliver, vil der blive opkrævet rykkergebyr og en monarrente pålydende 1,7% jf. gældende sats. Efter 3. rykker, sendt med 2 ugers mellemrum, vil beløbet blive overdraget til inkasso.

 

2.b.:

Alle priser annonceret af og/eller hos visibility.group er til enhver tid gældende. Vi forbeholder os retten til at regulere vore priser jf. markedet, efterspørgsel samt relevans. Der tages forbehold for prisreguleringer hos underleverandører, som kan have indflydelse på det aktuelle prisindeks.

 

2.c.:

visibility.group forbeholder sig retten til individuelt at udarbejde tilbud til den enkelte kunde. Et tilbud er kun gyldigt i den periode, der enten er nævnt eller aftalt. Kampagner, der annonceres på sociale medier, forums, websitet samt andre steder er alene gældende i den periode, der er skiltet med. visibility.group forbeholder sig retten til at foretage ændringer samt justeringer i tilbud, hvis en situation kræver dette.

 

2.d.:

Når en aftale er indgået med visibility.group, kan denne ikke annulleres, uden fuldstændigt samtykke fra visibility.group og/eller kunden dette måtte vedrøre. Aftaler indgået mundtligt såvel som skrifteligt er gældende på samme vilkår, hvis ikke andet er aftalt.

 

 

 

 

 

 

3.

Levering & Garanti

Generelle betingelser

3.a.:

visibility.group forbeholder sig retten til at afvise kunder, der ønsker linkbuilding til brancher vi ikke bygger til.

 

3.b.:

visibility.group bygger som udgangspunkt links til alle brancher, med undtagelse af erotik og pharma. Endvidere bygger vi ikke links til sider der er ulovlige.

 

Garantibestemmelser

3.1.a.:

visibility.group yder 6 måneders fuld garanti på alle leveringer af links. Forsvinder et link indenfor 6 måneder tilbydes et nyt og tilsvarende link eller refundering af linket.

3.1.b.:

visibility.group yder fra 6-36 måneder en begrænset garanti på alle links i form af en kreditordning. Såfremt et link forsvinder vil beløbet blive stillet til rådighed som kredit. Kreditten kan alene bruges til køb af andre ydelser og produkter hos visibility.group der sendes på en specificeret liste. Visibility.group kan til enhver tid ændre til hvad kreditten kan anvendes. Der ydes ingen garanti på links ældre end 3 år.

 

3.1.c.:

Visibility.group yder en begrænset indekseringsgaranti, der træder i kraft 45 dage efter publiceringsdatoen af linket. Herefter kan kunden gøre visibility.group opmærksom på at linket ikke er indekseret hvorefter visibility.group har 90 dage til at sikre indeksering inden refundering.

 

3.2.d.:

visibility.group yder en begrænset kvalitetsgaranti, der omfatter teksten i forbindelse med købet af et produkt. Garantien gælder som udgangspunkt kun ved køb af produkter, der ikke er markedsført som kampagne eller en del af et tilbud. Undtagelser fremkommer, og der vil i så fald være skiltet herom. Garantien giver ret til omskrivning og/eller til rettelse af teksten, indtil kunden måtte finde arbejdet tilfredsstillende. Garantien dækker ikke bagateller, men faktiske forhold, herunder dækker garantien ikke hvis omskrivning ønskes på baggrund af ændret destinationsside og/eller ønske om publicering på andet medie. I disse tilfælde, skal der betales 250 kr. ex. moms. For ændringer i teksten.

 

 

Fortrydelsesret & annullering

3.1.a.:

En kunde kan ikke uden gensidig aftale og samtykke med visibility.group annullere en ordre, som er igangsat, betalt eller delvist leveret. Kunden kan alene annullere en bestilt, men ikke betalt ordre. Der ydes ingen reklamationsret eller fortrydelsesret ved køb hos Visibility.group på nogen ordre, udover de i garantien nævnte ydelser og gældende vilkår. Visibility.group yder i begrænset omfang bistand ved væsentlig forsinkelse ved levering af vedrørende ordre. Dette i form af kompensation, delvis kredittering e.l. Dette sker alene med henblik på good-will og alene på visibility.group initiativ og foranledning.

Leveringsbetingelser

3.3.a:

Når en ydelse bestilles hos Visibility.group, tæller leveringstiden fra den dag betaling modtages og registreres.

 

3.3.b.:

Visibility.group bestræber sig på at levere links indenfor en periode af maksimalt 20 hverdage. Der kan forekomme forsinkelser i forbindelse med leveringen, hvis force majeure måtte opstå hos en ekstern leverandør eller 3. mand. Tager leveringen mere end 30 hverdage har kunden ret til annullering og fuld refundering af ordren.

 

3.3.c.:

Såfremt en kunde måtte være årsag til en forsinkelse i en levering, er det alene kundens ansvar og ikke visibility.group. I en sådan situation vil leveringsgarantien frafalde.

 

 

 

 

 

4.

Force Majeure

4.a.:

Visibility.group yder ingen garanti på udført arbejde, links, projekter og/eller ydelser m.m., ligeledes kan levering bortfalde eller blive svært forsinket, samt kommunikation med kunder, leverandører blive forhindret eller helt udeblive, slutteligt frafalder alle forpligtelser i forbindelse med ethvert projekt, lovet ydelse, betaling, samt alt ansvar givet og/eller lovet, i tilfælde af Force Majeure. Her defineret i form af borgerkrig, krig på større plan, krig generelt, brand, vandskade eller vejrskade på kontorer, udstyr og backups, økonomisk ustabilitet som følge af udefrakommende begivenheder, undtagelsestilstand, krav fra myndighederne, humanitære katastrofer, fødevaremangel, vandmangel m.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Fortrolighed

5.a.: Visibility.group forpligter sig til ikke at videregive fortrolige oplysninger til tredjepart i forbindelse med udførelse af konkrete projekter og samarbejdet i øvrigt.

5.b.: Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

5.c.: Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i foregående afsnit. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

5.d.: Parternes forpligtelser efter denne bestemmelse gælder under parternes samarbejde og uden tidsbegrænsning efter samarbejdets ophør uanset årsagen til ophøret.

 

 

 

 

 

 

 

6.

Gældende lov og værneting

6.a.: Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

6.b.: Enhver tvist vedrørende fortolkningen af denne aftale eller tvister der opstår i forbindelse med dens indgåelse, gennemførelse eller ophør, skal endeligt og bindende for parterne afgøres ved Københavns Byret som første instans.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Behandling af personoplysninger

7.a.: I forbindelse med udførelsen af arbejde for kunden (den ”dataansvarlige”) vil Visibility.group (”databehandleren)” modtage personoplysninger fra kunden og skal behandle disse personoplysninger på vegne af kunden i henhold til de i nærværende punkt 7. angivne vilkår.

7.b.: Nærværende punkt 7 omfatter alle typer personoplysninger, som Visibility.group behandler i henhold til udførelsen af arbejde for kunden. I bilag A er specificeret genstanden for behandlingen, behandlingens karakter og formål, typen af personoplysninger og kategorierne af registrerede, som kunden overlader til Visibility.group.

7.c.: Visibility.group må udelukkende behandle de modtagne personoplysninger på vegne af kunden samt i overensstemmelse med de til enhver tid af kunden dokumenterede instruktioner (”Instruksen”). Nærværende punkt 7 inkl. bilag udgør Instruksen. Visibility.group skal sikre, at de overladte personoplysninger ikke benyttes til andre formål eller behandles på anden måde, herunder formål i egen eller tredjemands interesse, end hvad der fremgår af Instruksen.

7.d.: Kunden og Visibility.group kan til enhver tid aftale at ændre omfanget af nærværende punkt 7 ved at erstatte eller ændre bilag A. Enhver ændring skal ske skriftligt og må alene foretages af medarbejdere med særskildt bemyndigelse hertil.

7.e.: Visibility.group må ikke uden kundens forudgående specifikke eller generelle skriftlige godkendelse overlade behandlingen af de modtagne personoplysninger til behandling ved en underdatabehandler. I tilfælde af generel skriftlig godkendelse skal Visibility.group underrette kunden om eventuelle planlagte ændringer vedrørende tilføjelse eller erstatning af andre databehandlere og derved give kunden mulighed for at gøre indsigelse mod sådanne ændringer. Hvor Visibility.group gør brug af en anden databehandler i forbindelse med udførelse af specifikke behandlingsaktiviteter på vegne af kunden, pålægges denne anden databehandler de samme databeskyttelsesforpligtelser som dem, der er fastsat i nærværende punkt 7 eller et andet retligt dokument mellem kunden og Visibility.group, gennem en kontrakt eller et andet retligt dokument i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, hvorved der navnlig stilles de fornødne garantier for, at de vil gennemføre de passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen opfylder kravene i den til enhver tid gældende persondatalovgivning. Hvis denne anden databehandler ikke opfylder sine databeskyttelsesforpligtelser, forbliver Visibility.group fuldt ansvarlig over for kunden for opfyldelsen af denne anden databehandlers forpligtelser.

7.f.: Visibility.group må ikke foranledige eller tillade at de modtagne personoplysninger overføres til lande uden for EU/EØS, medmindre en sådan overførsel af omfattet af omfanget og formålet af personoplysninger som angivet i bilag A eller kunden har givet sit forudgående skriftlige samtykke til en sådan overførsel. Såfremt kunden har tilladt en sådan overførsel, skal Visibility.group sikre, at der foreligger et specifikt overførselsgrundlag for overførslen af disse oplysninger, herunder for eksempel EU Kommissionens standardkontrakter for overførsel af personoplysninger til tredjelande. Visibility.group skal sikre sig, at kunden kan påberåbe sig bestemmelserne i en sådan standardkontrakt.

7.g.: Visibility.group skal i det omfang det er muligt bistå kunden ved opfyldelse af dennes forpligtelser ved behandling af de modtagne personoplysninger, omfattet af nærværende punkt 7 inkl. bilag, herunder ved:
a) besvarelser til registrerede ved udøvelse af disses rettigheder,
b) sikkerhedsbrud,
c) konsekvensanalyser, og
d) forudgående høringer af tilsynsmyndigheden.

7.h.: Visibility.group har krav på betaling efter medgået tid og forbrugte materialer i henhold til punkt 2 for bistand i medfør af punkt 7.g, medmindre andet skriftligt er aftalt.

7.i.: Visibility.group skal under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre, at de modtagne personoplysninger;
a) Ikke hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes,
b) Ikke kommer til uvedkommendes kendskab, både internt og eksternt,
c) Ikke misbruges, samt
d) Ikke i øvrigt behandles i strid med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

7.j.: Visibility.group skal uanset punkt 7.i. gennemføre de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som fremgår af bilag B samt aftale(r)n(e) om levering af arbejdet. Visibility.group er dog altid forpligtet til at overholde forpligtelserne om sikkerhedsforanstaltninger i den til enhver tid gældende persondatalovgivning, uanset om disse fremgår af bilag B.

7.k.: Visibility.group skal på skriftlig anmodning stille alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise overholdelse af kravene i nærværende punkt 7 inkl. bilag, til rådighed for kunden og give mulighed for og bidrage til revisioner, herunder inspektioner, der foretages af kunden eller en anden revisor, som er bemyndiget af kunden.

7.l.: Visibility.group skal uden unødig forsinkelse underrette kunden om brud på persondatasikkerheden, der potentielt kan føre til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger behandlet for kunden.

7.m.: Visibility.group sikrer, at medarbejdere, der er autoriseret til at behandle personoplysninger, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.

7.n.: Nærværende punkt 7 gælder frem til aftale(r)n(e) om levering af arbejde ophører

7.o.: Visibility.group skal på kundens opfordring eller senest i forbindelse med ophøret af aftale(r)n(e) om levering af arbejde returnerer eller slette alle modtagne personoplysninger samt kopier heraf, uanset i hvilken form og på hvilket medie disse foreligger.

7.p.: I tilfælde af, at kunden eller Visibility.group misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende punkt 7, skal den misligholdende part holde den anden part skadesløs for alle krav, sagsanlæg, omkostninger (herunder rimelige udgifter til advokatbistand), tab, ansvar, bøder, udgifter eller skader, som følge af eller tilsidesættelse af nærværende punkt 7

 

Gå tilbage til forsiden