Hos Visibility.Guru er vi et team af nørder der elsker at skabe resultater.

For os handler det om den personlige tilfredsstillelse i at eksekvere og skabe værdi. Om det så er på vores eget website eller for vores kunder.

Vi forsøger derfor også altid at være ærlige og sige hvis vi ikke tror at dit projekt kan få glæde af vores ydelser. For os handler det nemlig ikke om at putte penge i sparegrisen. Vi ved også at det er denne tillid der er vigtig for at sikre et godt samarbejde imellem os og vores kunder.

For at sikre både os og jer juridisk har vi dog fået anbefalet at lave en række handelsbetingelser der er gældende for alle der handler med os. Vi håber ikke at få brug for dem, men da de er gældende anbefaler vi alligevel at du læser dem grundigt igennem.

Vi glæder os til at samarbejde med dig.

Ejere, Visibility.Guru

Handelsbetingelser for:

Visibility.Guru IVS

CVR: 39581663

Fruebjergvej 3, 2100 København Ø

1.

Generelle betingelser og definition


1.a.:

Alle nævnte betingelser er til enhver tid gældende for alle ydelser, der leveres eller udføres af og/eller i samarbejde med Visibility.Guru IVS.

1.b.:

Betingelserne nævnt i dette dokument udgør sammen med øvrige indgåede aftaler enten pr. mail eller telefon det kontraktmæssige og juridiske grundlag for de forretninger, der laves med Visibility.Guru IVS som leverandør, medpart eller samarbejdspartner.  

1.c.:

Når en aftale er indgået med Visibility.Guru IVS, kan denne kun bringes til ophør under særlige omstændigheder. Her f.eks. I forbindelse med force majeure, gensidig accept og samtykke fra begge parter eller lign. Aftaler anses som bindende, uanset om de er indgået skrifligt eller mundtligt.  

1.d.:

De i dette dokument specificerede garantier, betingelser og bestemmelser er alene gældende fra og med publiceringsdatoen på dokumentet, alle ordrer og bestillinger lagt før denne dato er ikke omfattet af dette dokument, men alene af de mellem parterne indgåede aftaler. Her kunden og Visibility.Guru IVS.

2.

Betalingsbetingelser og priser

2.a.:

Alle betalinger til Visibility.Guru IVS skal ske enten via kontooverførsel eller via betaling med godkendt betalingskort.

2.b.:

Ved køb af ydelser, projekter og alt øvrigt hos Visibility.Guru IVS, jo mindre andet er særskilt aftalt, skal betaling ske forud. Der gives som udgangspunkt 7 dages betalingsfrist. En ordre sættes som udgangspunkt først i gang når betaling er fundet sted og registreret hos os.

2.c.:

Det er kundens eget ansvar at en betaling sker inden for fristen til Visibility.Guru IVS. Såfremt betaling ikke sker inden for fristen, vil ordren blive sat i bero eller blive fjernet fra vort system. Ved særskilt aftale, hvor betaling mod forventning udebliver, vil der blive opkrævet rykkergebyr og en monarrente pålydende 1,7% jf. gældende sats. Efter 3. rykker, sendt med 2 ugers mellemrum, vil beløbet blive overdraget til inkasso.

2.b.:

Alle priser annonceret af og/eller hos Visibility.Guru IVS  er til enhver tid gældende. Vi forbeholder os retten til at regulere vore priser jf. Markedet, efterspørgsel samt relevans. Priser, der fremgår af eksempelvis advertorial lister og lign., er gældende fra de udsendes indtil andet meldes ud. Der tages forbehold for prisreguleringer hos underleverandører, som kan have indflydelse på det aktuelle prisindex.

2.c.:

Visibility.Guru IVS forbeholder sig retten til individuelt at udarbejde tilbud til den enkelte kunde. Et tilbud er kun gyldigt i den periode, der enten er nævnt eller aftalt. Kampagner, der annonceres på sociale medier, forums, websitet samt andre steder er alene gældende i den periode, der er skiltet med. Visibility.Guru IVS forbeholder sig retten til at foretage ændringer samt justeringer i tilbud, hvis en situation kræver dette.

2.d.:

Når en aftale er indgået med Visibility.Guru IVS, kan denne ikke annulleres, uden fuldstændigt samtykke fra Visibility.Guru IVS og/eller kunden dette måtte vedrøre. Aftaler indgået mundtligt såvelt som skrifteligt er gældende på samme vilkår, hvis ikke andet er aftalt.

2.e.:

Aftaler indgået medllem Visibility.Guru IVS og kunden, der omhandler et længerevarende samarbejde kan kun bringes til ophør, såfremt at kunden skriftligt meddeler dette. Opsigelse af en længerevarende aftale, har først virkning efter løbende måned + en måned. Der skal betales aftalens fulde ydelse i opsigelsesperioden. De samme vilkår gælder for Visibility.Guru IVS, dog kan Visibility,.Guru IVS ophøre samarbejdet straks og uden varsel, såfremt kunden ikke lever op til sine forpligtelser, sælger sit projekt til 3. mand og/eller skifter branche uden udtrykkeligt at have fået Visibility.Guru IVS samtykke og accept hertil, i forbindelse med de af Visibility.Guru IVS, leverede ydelser.  Der vil, på trods af ophøret, bliver opkrævet det fulde beløb, der er aftalt i mindst løbende måned + en måned.

3.

Betingelser for linkbuilding og øvrige ydelser

Generelle betingelser

3.a.:

Visibility.Guru IVS forbeholder sig retten til at afvise kunder, der ønsker linkbuilding til brancher vi ikke bygger til. Herunder erotik og pharma, der afvises alene på grundlag af branchen, således at kunder der ønsker links til øvrige brancher, men samtidig også arbejder med pharma og erotik er velkomne.

3.b.:

Visibility.Guru IVS bygger som udgangspunkt links til alle brancher, med undtagelse af de 3.a. nævnte. Endvidere bygger vi ikke links til sider der ulovlige, ligesom typer af links, der ikke er lovlige i et givent land.

Garantibestemmelser

3.1.a.:

Visibility.Guru IVS yder som udgangspunkt ikke garanti på ydelser leveret af underleverandør eller 3. part. Der ydes alene garanti på ydelser publiceret på egne medier eller medier kontrolleret af Visibility.Guru IVS. Dette da Visibility.Guru IVS ikke kan stilles til regnskab for konkursramte virksomheder, nedlægning, videresalg m.m. af leverandører eller 3. parts sider.

3.1.b.:

Visibility.Guru IVS yder begrænset garanti på alle links leveret af underleverandør eller 3. mand, i form af en kreditordning. Garantien dækkes alene af Visibility.Guru IVS, og stilles særskilt til rådighed til kunder. Såfremt et link måtte blive brudt, vil der 1. år blive stillet en kredit svarende til 80% af beløbet til rådighed. På 2. år vil der blive stillet en kredit svarende til 40% af beløbet til rådighed. På 3. år vil der blive stillet en kredit svarende til 20% af beløbet til rådighed. Der ydes ingen garanti på links ældre end 3 år. Kreditten kan alene bruges til køb af andre ydelser hos Visibility.Guru IVS, her specificeret il køb alene på sider, projekter og/eller ydelser administreret og kontrolleret af Visibility.Guru IVS. Visibility.Guru IVS kan til enhver tid definere til hvad kreditten kan anvendes.

3.1.c.:

Visibility.Guru IVS yder endvidere garanti på alle link publiceret på egne sider. Dette sker med samme vilkår som nævnt i 3.1.b., med det tillæg at vi det første år tilbyder en fuldstændig refundering af beløbet, såfremt en side måtte blive nedlagt.

3.1.d.:

Visibility Guru IVS yder en begrænset indekseringsgaranti, der træder i kraft 45 dage efter publiceringsdatoen af linket. Garantien giver ret til naturlig linkbuilding indtil linket indekseres af Google. Garantien er begrænset og gælder alene links, hvor indekseringstiden ikke har kunnet nås. Garantien frafalder hvis domænet hvor linket skal pege hen bliver ugyldigt eller på anden vis ikke er tilgængeligt.

3.2.e.:

Visibility.Guru IVS yder en begræsnet kvalitetsgaranti, der omfatter det skrevne i forbindelse med købet af en ydelse. Garantien gælder som udgangspunkt kun ved køb af ydelsr, der ikke er maredsført som kampagne eller en del af et tilbud. Undtagelser fremkommer, og der vil i så fald være skiltet herom. Garantien giver ret til omskrivning og/eller tilrettelse af advertorial på op til 600 ord, indtil kunden måtte finde arbejdet tilfredsstillende. Garantien dækker ikke bagateller, men faktiske forhold, herunder dækker garantien ikke hvis omskrivning ønskes på baggrund af ændret destinationsside og/eller ønske om publicering på andet medie. I disse tilfælde, skal der ebtale for en udarbejdelse af tekst til 250 kr. ex. moms.

3.2.f.:

Visibility.Guru IVS tilbyder en begræsnet leveringsgaranti på alle advertorials, samt i forbindelse med tilbud og kampagner hvor der er skiltet med det. Garantien dækker bestillinger ældre end 30 dage, hvor der efter udeblevet levering gives en kredit på 50% af købssummen for de berørte links. Garantien dækker ikke hele ordren, men alene de enkelte links, der måtte være berørt. Kreditten gives på samme vilkår som linkgarantien jf. 3.1.b., her med undtagelse af intervallerne, der i dette tilfælde er fastsat til 50%. Garantien omfatter ikke deleadvertorials, klippekort, eller pakketilbud med forskelligartede ydelser samt hvis der er indgået andre explicite aftaler mellem kunden og Visibility.Guru IVS. Ligeledes frafalder garantien hvis en ekstern leverandør ikke kan leve op til sine forpligtelser. Der gives normalt besked herom inden fristen på de 30 dage. Garantien dækker ligeledes ikke hvis kunden ikke formår, tids nok at levere det nødvendige materiale for udførsel af ordren. Tiden tæller derfor alene først ved fuldendelse af kundens forpligtelser til igangsætning og udførsel af pågældende ordre.

Fortrydelsesret & annullering

3.1.a.:

En kunde kan ikke uden gensidig aftale og samtykke med Visibility.Guru IVS annullere en ordre, som er igangsat, betalt eller delvist leveret. Kunden kan alene annullere en bestilt, men ikke betalt ordre. Der ydes ingen reklamationsret eller fortrydelsesret ved køb hos Visibility.Guru IVS på nogen ordre, udover de i garantien nævnte ydelser og gældende vilkår. Visibility.Guru IVS yder i begrænset omfang bistand ved væsentlig forsinkelse ved levering af vedrørende ordre. Dette i form af kompensation, delvis kredittering e.l. Dette sker alene med henblik på good-will og alene på Visibility,Guru IVS initiativ og foranledning.

Leveringsbetingelser

3.3.a:

Når en ydelse bestilles hos Visibility.Guru IVS, tæller leveringstiden fra den dag betaling modtages og registreres. Såfremt der er tale om ekstern leverandør med længere leveringstid, pakketilbud, klippekort og eller dele advertorials, kan startdatoen ikke fastsættes explicit.

3.3.b.:

Visibility.Guru IVS bestræber sig på at levere links indenfor en periode af maksimalt 30 dage. Leveringstiden kan dog variere og er ikke nødvendigvis konstant. Forventet leveringstid for links bestilt hos egne medier er 1-2 uger, men det for eksterne medier hedder 1-4 uger. Der kan forekomme forsinkelser i forbindelse med leveringen, hvis force majeure måtte opstå hos en ekstern leverandør eller 3. mand.

3.3.c.:

Såfremt en kunde måtte være årsag til en forsinkelse i en levering, er det alene kundens ansvar og ikke Visibility.Guru IVS. I en sådan situation vil leveringsgarantien frafalde. Se punkt 3.2.d, for yderligere information herom.

4.

Force Majeure

4.a.:

Visibility.Guru IVS yder ingen garanti på udført arbejde, links, projekter og/eller ydelser m.m., ligeledes kan levering bortfalde eller blive svært forsinket, samt kommunikation med kunder, leverandører blive forhindret eller helt udeblive, slutteligt frafalder alle forpligtelser i forbindelse med ethvert projekt, lovet ydelse, betaling, samt alt ansvar givet og/eller lovet, i tilfælde af Force Majeure. Her defineret i form af borgerkrig, krig på større plan, krig generelt, brand, vandskade eller vejrskade på kontorer, udstyr og backups, økonomisk ustabilitet som følge af udefrakommende begivenheder, undtagelsestilstand, krav fra myndighederne, humanitære katastrofer, fødevaremangel, vandmangel m.m.

5.

Fortrolighed

5.a.: Visibility.Guru IVS forpligter sig til ikke at videregive fortrolige oplysninger til tredjepart i forbindelse med udførelse af konkrete projekter og samarbejdet i øvrigt.

5.b.: Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

5.c.: Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i foregående afsnit. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

5.d.: Parternes forpligtelser efter denne bestemmelse gælder under parternes samarbejde og uden tidsbegrænsning efter samarbejdets ophør uanset årsagen til ophøret.

6.

Gældende lov og værneting

6.a.: Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

6.b.: Enhver tvist vedrørende fortolkningen af denne aftale eller tvister der opstår i forbindelse med dens indgåelse, gennemførelse eller ophør, skal endeligt og bindende for parterne afgøres ved Københavns Byret som første instans.

7.

Behandling af personoplysninger

7.a.: I forbindelse med udførelsen af arbejde for kunden (den ”dataansvarlige”) vil Visibility.Guru IVS (”databehandleren)” modtage personoplysninger fra kunden og skal behandle disse personoplysninger på vegne af kunden i henhold til de i nærværende punkt 7. angivne vilkår.

7.b.: Nærværende punkt 7 omfatter alle typer personoplysninger, som Visibility.Guru IVS behandler i henhold til udførelsen af arbejde for kunden. I bilag A er specificeret genstanden for behandlingen, behandlingens karakter og formål, typen af personoplysninger og kategorierne af registrerede, som kunden overlader til Visibility.Guru IVS.

7.c.: Visibility.Guru IVS må udelukkende behandle de modtagne personoplysninger på vegne af kunden samt i overensstemmelse med de til enhver tid af kunden dokumenterede instruktioner (”Instruksen”). Nærværende punkt 7 inkl. bilag udgør Instruksen. Visibility.Guru IVS skal sikre, at de overladte personoplysninger ikke benyttes til andre formål eller behandles på anden måde, herunder formål i egen eller tredjemands interesse, end hvad der fremgår af Instruksen.

7.d.: Kunden og Visibility.Guru IVS kan til enhver tid aftale at ændre omfanget af nærværende punkt 7 ved at erstatte eller ændre bilag A. Enhver ændring skal ske skriftligt og må alene foretages af medarbejdere med særskildt bemyndigelse hertil.

7.e.: Visibility.Guru IVS må ikke uden kundens forudgående specifikke eller generelle skriftlige godkendelse overlade behandlingen af de modtagne personoplysninger til behandling ved en underdatabehandler. I tilfælde af generel skriftlig godkendelse skal Visibility.Guru IVS underrette kunden om eventuelle planlagte ændringer vedrørende tilføjelse eller erstatning af andre databehandlere og derved give kunden mulighed for at gøre indsigelse mod sådanne ændringer. Hvor Visibility.Guru IVS gør brug af en anden databehandler i forbindelse med udførelse af specifikke behandlingsaktiviteter på vegne af kunden, pålægges denne anden databehandler de samme databeskyttelsesforpligtelser som dem, der er fastsat i nærværende punkt 7 eller et andet retligt dokument mellem kunden og Visibility.Guru IVS, gennem en kontrakt eller et andet retligt dokument i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, hvorved der navnlig stilles de fornødne garantier for, at de vil gennemføre de passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen opfylder kravene i den til enhver tid gældende persondatalovgivning. Hvis denne anden databehandler ikke opfylder sine databeskyttelsesforpligtelser, forbliver Visibility.Guru IVS fuldt ansvarlig over for kunden for opfyldelsen af denne anden databehandlers forpligtelser.

7.f.: Visibility.Guru IVS må ikke foranledige eller tillade at de modtagne personoplysninger overføres til lande uden for EU/EØS, medmindre en sådan overførsel af omfattet af omfanget og formålet af personoplysninger som angivet i bilag A eller kunden har givet sit forudgående skriftlige samtykke til en sådan overførsel. Såfremt kunden har tilladt en sådan  overførsel, skal Visibility.Guru IVS sikre, at der foreligger et specifikt overførselsgrundlag for overførslen af disse oplysninger, herunder for eksempel EU Kommissionens standardkontrakter for overførsel af personoplysninger til tredjelande. Visibility.Guru IVS skal sikre sig, at kunden kan påberåbe sig bestemmelserne i en sådan standardkontrakt.

7.g.: Visibility.Guru IVS skal i det omfang det er muligt bistå kunden ved opfyldelse af dennes forpligtelser ved behandling af de modtagne personoplysninger, omfattet af nærværende punkt 7 inkl. bilag, herunder ved:
a) besvarelser til registrerede ved udøvelse af disses rettigheder,
b) sikkerhedsbrud,
c) konsekvensanalyser, og
d) forudgående høringer af tilsynsmyndigheden.

7.h.: Visibility.Guru IVS har krav på betaling efter medgået tid og forbrugte materialer i henhold til punkt 2 for bistand i medfør af punkt 7.g, medmindre andet skriftligt er aftalt.

7.i.: Visibility.Guru IVS skal under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre, at de modtagne personoplysninger;
a) Ikke hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes,
b) Ikke kommer til uvedkommendes kendskab, både internt og eksternt,
c) Ikke misbruges, samt
d) Ikke i øvrigt behandles i strid med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

7.j.: Visibility.Guru IVS skal uanset punkt 7.i. gennemføre de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som fremgår af bilag B samt aftale(r)n(e) om levering af arbejdet. Visibility.Guru IVS er dog altid forpligtet til at overholde forpligtelserne om sikkerhedsforanstaltninger i den til enhver tid gældende persondatalovgivning, uanset om disse fremgår af bilag B.

7.k.: Visibility.Guru IVS skal på skriftlig anmodning stille alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise overholdelse af kravene i nærværende punkt 7 inkl. bilag, til rådighed for kunden og give mulighed for og bidrage til revisioner, herunder inspektioner, der foretages af kunden eller en anden revisor, som er bemyndiget af kunden.

7.l.: Visibility.Guru IVS skal uden unødig forsinkelse underrette kunden om brud på persondatasikkerheden, der potentielt kan føre til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger behandlet for kunden.

7.m.: Visibility.Guru IVS sikrer, at medarbejdere, der er autoriseret til at behandle personoplysninger, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.

7.n.: Nærværende punkt 7 gælder frem til aftale(r)n(e) om levering af arbejde ophører

7.o.: Visibility.Guru IVS skal på kundens opfordring eller senest i forbindelse med ophøret af aftale(r)n(e) om levering af arbejde returnerer eller slette alle modtagne personoplysninger samt kopier heraf, uanset i hvilken form og på hvilket medie disse foreligger.

7.p.: I tilfælde af, at kunden eller Visibility.Guru IVS misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende punkt 7, skal den misligholdende part holde den anden part skadesløs for alle krav, sagsanlæg, omkostninger (herunder rimelige udgifter til advokatbistand), tab, ansvar, bøder, udgifter eller skader, som følge af eller tilsidesættelse af nærværende punkt 7